Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών

 

Τομέας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας:

Σχεδιασμού και κατασκευής Μηχανολογικών Συστημάτων

Ø        

Δρ. Κωνσταντίνος Δαυΐδ

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολογίας

Αναπληρωτής Διευθυντής του Κ.Τ.Ε. Σερρών

Προϊστάμενος του Τομέα Σχεδιασμού και Κατασκευής Μηχανολογικών Συστημάτων

τηλ: 23210 49120

e- mail: david@teiser.gr

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται από το Κ.Τ.Ε. Σερρών (αφορά τον ΤΟΜΕΑ Μηχανολογικών Κατασκευών) και ειδικότερα των εργαστηρίων του,  απευθύνονται σε επιχειρήσεις των παρακάτω κλάδων:

 

·   Βιομηχανίες κατασκευών και μορφοποίησης μηχανολογικών προϊόντων με αφαίρεση ή παραμόρφωση διαφόρων υλικών (μεταλλικών, ξύλινων, πλαστικών κλπ).

 

 

 

Ερευνητικές και Τεχνολογικές Υπηρεσίες

 

1.      Εκπόνηση πληροφοριών κατεργασίας ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών (CNC).

 

2.      Έλεγχος ακριβείας εργαλειομηχανών με χρησιμοποίηση ακτίνων Laser.

 

3.      Σχεδιομελέτη και κατασκευή μηχανολογικών προϊόντων μέσω συστημάτων CAD/CAM

 

4.      Σχεδιομελέτη και κατασκευή καλουπιών χύτευσης υπό πίεση, διαμορφωτικών και κοπτικών καλουπιών.

 

5.      Μελέτη και χαρακτηρισμός των ιδιοτήτων μεταλλικών υλικών.

 

6.      Σχεδιομελέτη και κατασκευή δοκιμαστηρίων δυναμικής αντοχής μηχανολογικών εξαρτημάτων.

 

7.      Σχεδιομελέτη και έλεγχος στατικής και δυναμικής αντοχής μηχανολογικών εξαρτημάτων, εργαλειομηχανών και διατάξεων με σύνθετη γεωμετρία και εντατική κατάσταση μέσω υπολογισμών με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Method).

 

8.      Μέτρηση διαφόρων γεωμετρικών και επιφανειακών μεγεθών.

 

9.      Τρισδιάστατες μετρήσεις ακριβείας με 3D ψηφιακά καθοδηγούμενη μετρητική μηχανή υψηλής ακρίβειας.

 

10.  Έλεγχος και περιγραφή δυναμικής ταλαντωτικής συμπεριφοράς μηχανικών διατάξεων με χρησιμοποίηση της πειραματικοαναλυτικής μεθόδου ανάλυσης ιδιομορφών (Modal Analysis).

 

 

 

11.  Διεξαγωγή δυναμικής ζυγοσταθμίσεως υπό συνθήκες λειτουργίας.

 

 

12.  Μετρήσεις διαφόρων ταλαντωτικών μεγεθών σε βιομηχανικές κατασκευές και μηχανές.

 

13.  Εκπόνηση πληροφοριών ψηφιακής καθοδήγησης βιομηχανικών βραχιόνων (Βιομηχανικά ρομπότ).

 

14.  Σχεδιομελέτη βιομηχανικών αυτοματισμών.

 

 

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

  1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής και αυτοματισμού. Παρουσίαση  νέων μεθόδων και τεχνικών, συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής.

 

  1. Αξιολόγηση Ψηφιακά καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών CNC και προϊόντων λογισμικού CAD /CAM/ CAE για ένταξή τους σε βιομηχανική παραγωγή.

 

 

 

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

 

  1. Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού της βιομηχανίας σε θέματα αξιοποίησης, χρήσης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής.

 

  1. Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, workshops για την επιμόρφωση, ενημέρωση και ανταλλαγή των πιο πρόσφατων επιστημονικών επιτευγμάτων και καινοτομιών στην περιοχή των συστημάτων της βιομηχανικής παραγωγής. Για την αποτελεσματική υλοποίηση αυτού του στόχου προβλέπεται η έκδοση περιοδικών εντύπων, και η ηλεκτρονική δημοσίευση στο διαδίκτυο.

 

 

 

Εξοπλισμός  Εργαστηρίων 

 

Ο εξοπλισμός του Κ.Τ.Ε. περιλαμβάνει τις παρακάτω μηχανές / συσκευές / επιστημονικά όργανα :

 

1.      Ψηφιακό κέντρο κατεργασίας πέντε αξόνων καθοδήγησης (CNC Εργαλειομηχανή)

 

2.      Ψηφιακή φραιζομηχανή τριών αξόνων καθοδήγησης (CNC Εργαλειομηχανή)

 

3.      Συσκευή δυναμικής ζυγοστάθμισης και ανάλυσης ταλαντώσεων

 

 

 

4.      Συσκευή Laser για ευθυγράμμιση αξόνων και την διεξαγωγή μετρητικών ελέγχων

 

5.      Διάφορους μετρητικούς αισθητήρες για καταγραφή φυσικών μεγεθών, όπως δύναμης, επιτάχυνσης, μετατόπισης κλπ.

 

6.      Φορητό σκληρόμετρο για μέτρηση σκληρότητας μηχανολογικών υλικών

 

7.      Συσκευή μέτρησης πάχους επικαλύψεων

 

8.      Συσκευή μη καταστρεπτικού ελέγχου για ύπαρξη μικρορωγμών σε μηχανολογικά τεμάχια

 

9.      Συσκευή υπερηχογραφίας για μη καταστρεπτικό έλεγχο δομικών ατελειών σε υλικά         

 

10.  Μηχανή προτυποποίησης / μορφοποίησης μηχανολογικών αντικειμένων για γρήγορη μοντελοποίηση

 

11.  Μικροσκόπιο με σύστημα ψηφιοποίησης εικόνας

 

12.  Στερεοσκόπιο

 

13.  Μικρομετρητική τράπεζα για μετρήσεις σε μικροκλίμακα

 

14.  Συσκευές λήψης αναλογικών /ψηφιακών μετρητικών σημάτων με δυνατότητα επεξεργασίας αυτών στον Η/Υ

 

15.  Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας μετρητικών σημάτων και ελέγχου ηλεκτρονικών συσκευών και οργάνων.

 

16.  Συσκευή μέτρησης τραχύτητας και καταγραφής επιφανειών

 

17.  Ηλεκτρονικοί ζυγοί ακριβείας

 

18.  Διάφορα ψηφιακά όργανα μέτρησης διαστάσεων μηχανολογικών τεμαχίων υψηλής διακρίβωσης.

 

19.  Πλήρη σειρά κατάλληλων Λογισμικών CAD / CAM /CAE για την ολοκληρωμένη σχεδίαση, μελέτη και παραγωγή μηχανολογικών προϊόντων και κατασκευών

 

 

 

20.  Διάφορα μετρητικά όργανα ρευστομηχανικής, όπως ροόμετρα, ταχύμετρα, μανόμετρα, ιξωδόμετρα, πυκνόμετρα κλπ.

 

21.  Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας, πίεσης και σχετικής υγρασίας

 

22.  Πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Μηχανουργικών Κατεργασιών

 

 

 

Με δεδομένα ότι

ü  η διεύρυνση της Ε.Ε. ανοίγει νέες ευκαιρίες για τη βιομηχανία σε όλη την Ευρώπη,

ü  η παγκοσμιοποίηση, η αυξανόμενη ζήτηση για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των καταναλωτών, την ελεγχόμενη ποιότητα των προϊόντων αποτελούν νέες προκλήσεις στις επιχειρηματικές κοινότητες

ü  οι ελληνικές βιομηχανίες εξοπλίζονται με νέες τεχνολογίες

 

 

Το Κ.Τ.Ε. Σερρών θεωρεί ότι είναι κατάλληλος ο χρόνος για να προωθηθούν συνεργασίες που θα βοηθήσουν στη  βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος στα πλαίσια της νέας αναπτυξιακής πολιτικής της Ε.Ε.