Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών

 

Τομέας Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Παναγιώτης K. Κολιόπουλος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Π.Δ.Ε., ΤΕΙ Σερρών

Τηλ. – Fax:  23210-49267

Email: kolio@teiser.gr

 

 

 

Επιστημονικό προσωπικό του Τομέα Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Κ.Τ.Ε. Σερρών

 

1. Μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Σερρών

·        Κολιόπουλος Παναγιώτης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής του Τμήματος Π.Δ.Ε. του ΤΕΙ Σερρών, Προϊστάμενος και Κύριος Ερευνητής του Τομέα Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Κ.Τ.Ε. Σερρών.

·        Μουρατίδης Ερρίκος,  Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής του Τμήματος Π.Δ.Ε. και Πρόεδρος του ΤΕΙ Σερρών, Κύριος Ερευνητής του Τομέα Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Κ.Τ.Ε. Σερρών.

·        Κακαλέτσης Δημήτριος, MSc Πολιτικός Μηχανικός και Υποψήφιος Διδάκτορας ΔΠΘ, Επίκουρος Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος του Τμήματος Π.Δ.Ε., Επίκουρος Ερευνητής του Τομέα Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Κ.Τ.Ε. Σερρών.

·        Σους Ισσάμ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Π.Δ.Ε., Επίκουρος Ερευνητής του Τομέα Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Κ.Τ.Ε. Σερρών.

·        Λιαλιαμπής Ιωάννης, MSc Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Π.Δ.Ε. του ΤΕΙ Σερρών, Συνεργάτης Ερευνητής του Τομέα Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Κ.Τ.Ε. Σερρών.

2. Εξωτερικοί Συνεργάτες

·        Κλήμης Νικόλαος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Κύριος Ερευνητής του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Επισκέπτης Ερευνητής του Τομέα Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Κ.Τ.Ε. Σερρών.

·        Μάργαρης Βασίλειος, Δρ. Σεισμολόγος, Κύριος Ερευνητής του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Επισκέπτης Ερευνητής του Τομέα Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Κ.Τ.Ε. Σερρών.

·        Παναγόπουλος Γεώργιος, MSc Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ, Επισκέπτης Ερευνητής του Τομέα Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Κ.Τ.Ε. Σερρών.

·         Κίρτας Εμμανουήλ, MSc Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ, Επισκέπτης Ερευνητής του Τομέα Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Κ.Τ.Ε. Σερρών.

 

Δραστηριότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες του Τομέα Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Κ.Τ.Ε. Σερρών

 

Ερευνητικές Υπηρεσίες

1)  Μελέτη της ανελαστικής συμπεριφοράς κατασκευών

2)  Καταγραφή του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Σερρών

3)  Ανάπτυξη σεναρίων σεισμικής διακινδύνευσης σε επίπεδο πόλης

4)  Σχεδιασμός τεχνικών έργων (κτιριακών και γεωτεχνικών) με βάση τις μετακινήσεις

5)  Μελέτη ενίσχυσης της σεισμικής κίνησης λόγω των τοπικών εδαφικών φαινομένων

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα:

1)  Εφαρμογής των σύγχρονων Ελληνικών Κανονισμών (ΕΑΚ 2000, ΕΚΩΣ 2000) και Ευρωκωδίκων (EC1-8)

2)  Διαχείρισης σεισμικού κινδύνου

3)  Ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών

4)  Αποτίμησης της σεισμικής συμπεριφοράς κατασκευών

5)  Επεμβάσεων αποκατάστασης ή ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού

6)  Ενίσχυσης της σεισμικής κίνησης λόγω τοπικών εδαφικών φαινομένων

7)  Ελέγχου αξιοπιστίας του χρησιμοποιούμενου λογισμικού ανάλυσης και διαστασιολόγησης

 

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

1)  Εκπαίδευση τεχνικού δυναμικού (Πολ. Μηχανικών και Μηχανικών Δομικών Έργων) σε θέματα εφαρμογής των σύγχρονων Ελληνικών Κανονισμών (ΕΑΚ 2000, ΕΚΩΣ 2000) και Ευρωκωδίκων (EC1-8)

2)  Διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων για την ενημέρωση και επιμόρφωση του υφιστάμενου τεχνικού δυναμικού σε διάφορα θέματα (δυναμική συμπεριφορά κατασκευών, σχεδιασμός με βάση τις μετακινήσεις σε κτιριακά και γεωτεχνικά έργα, αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής, ανάπτυξη σεναρίων σεισμικής διακινδύνευσης, διαδικασία ελέγχου λογισμικού ανάλυσης των κατασκευών κ.ά.)