Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Σερρών

 

Διοίκηση

Στο Κ.Τ.Ε. λειτουργεί Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από το Διευθυντή, από τους Προϊσταμένους των Τομέων Μεταφοράς – Τεχνολογίας και Έρευνας και από έναν ερευνητή – εκπρόσωπο από το Επιστημονικό Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Σερρών.

 

Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (Ε.Γ.Σ.) έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Καταρτίζει, ανά διετία, το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Κ.Τ.Ε., το οποίο υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. για έγκριση.

 β) Αποτιμά το ετήσιο ερευνητικό έργο του Κ.Τ.Ε. και υποβάλλει σχετική  έκθεση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Σερρών για ενημέρωση.

γ)  Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Κ.Τ.Ε.

δ) Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κ.Τ.Ε. και τον υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.

ε) Έχει την οικονομική διαχείριση του Κ.Τ.Ε. και αποφασίζει για το διορισμό προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

 

 

Το  Επιστημονικό  Γνωμοδοτικό  Συμβούλιο  (Ε.Γ.Σ.), ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, αποφασίζει την πρόσληψη συμβούλων, καθώς και την ανάθεση νομικών εργασιών σε νομικούς.

 

Εγκρίνει  την ανάληψη, δημιουργία,  συνέχιση  και  κατάργηση προγραμμάτων ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή των Προϊσταμένων των Τομέων Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας του Κ.Τ.Ε. Σερρών.

 

Συγκροτεί τριμελές πειθαρχικό συμβούλιο, αποτελούμενο από το Διευθυντή του Κέντρου ως Πρόεδρο και μέλη δύο εκ των Προϊσταμένων των Τομέων Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας (ΤΟ.Μ.Τ.Ε.). Η θητεία των μελών του πειθαρχικού συμβουλίου είναι ετήσια.